Všeobecné obchodné podmienky

portálu www.overenanehnutelnost.sk (ďalej len „overenanehnutelnost.sk“) spoločnosti Winners Reality Slovakia, s. r. o., so sídlom: Trade center I., Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), ktorá je prevádzkovateľom portálu

Dátum nadobudnutia účinnosti Všeobecných obchodných podmienok je 01.09.2021.

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania portálu overenanehnutelnost.sk, ktorý poskytuje služby súvisiace so zhodnotením základných informácii o stave nehnuteľnosti, pre účely budúceho prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zhodnotenia obchodovateľnosti nehnuteľnosti, zo strany subjektov pôsobiacich v oblasti sprostredkovania alebo v oblasti realitných služieb. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomný právny vzťah medzi spoločnosťou a užívateľom vznikajúceho pri využívaní služby užívateľom.

 2. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak je užívateľom právnická osoba ako podnikateľský subjekt a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak je užívateľom fyzická osoba.

 3. Obsah portálu  je obsah zahŕňajúci jeho grafickú, textovú a inú obsahovú časť, ktorá sa užívateľovi zobrazí po navštívení webovej lokality www. overenanehnutelnost.sk, ktorá zahŕňa obsah portálu, resp. pri využívaní služby portálu. Spoločnosť je vykonávateľom majetkových práv autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu. Spoločnosť má zároveň všetky práva k obsahu tohto portálu, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom portálu je všetok software, ktorý má možnosť užívateľ pri využívaní služieb portálu používať. Za obsah portálu možno považovať aj jeho časť. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá užívateľ právo obsah portálu alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť

 4. Užívateľom portálu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne, vo vlastnom záujme vyplní formulár za účelom užívania portálu a využíva obsah ponúk portálu (ďalej len „užívateľ“). Užívateľ je viazaný pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu vstupu na portál overenanehnutelnost.sk

 5. Spoločnosť je oprávneným prevádzkovateľom portálu overenanehnutelnost.sk poskytujúca služby spravovania portálu overenanehnutelnost.sk.

 

Článok II

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

 
 1. Spoločnosť vytvára užívateľovi možnosť zadávania žiadostí s cieľom poskytnúť užívateľovi priestor pre zhodnotenie základných informácii o stave nehnuteľnosti pre účely budúceho prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zhodnotenia obchodovateľnosti nehnuteľnosti v rozsahu danom obsahom portálu overenanehnutelnost.sk.

 2. Pre účely využitia služby zhodnotenia nehnuteľnosti, musí užívateľ vyplniť na portály overenanehnuteľnost.sk formulár, s informáciami o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom zhodnotenia a kontaktné údaje. Minimálne požadované údaje na vyplnenie formulára sú: meno a priezvisko užívateľa, telefonický a mailový kontakt používateľa, číslo listu vlastníctva, katastrálne územie a označenie nehnuteľnosti. Spoločnosť si pre účely poskytnutia služby vyhradzuje právo vyžadovať aj iné dostupné doplňujúce informácie: napr. územnoplánovacia informácia, nadobúdací titul, dostupný znalecký posudok, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o súpisnom čísle, geometrický plán, stavebné povolenie a projektová dokumentácia na stavebné povolenie, potvrdenie o vyňatí z pôdneho fondu, potvrdenie správcu domu /spoločenstva vlastníkov o nedoplatkoch, fotografie nehnuteľnosti a pod. Po vyplnení formulára užívateľom bude v prípade potreby užívateľ kontaktovaný zástupcom spoločnosti za účelom doplnenia informácii a prípadne osobnej obhliadky nehnuteľnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo kontaktovať užívateľa výlučne podľa vlastného uváženia. Spoločnosť si rovnako vyhradzuje právo nekontaktovať užívateľa a to najmä ak sú ním poskytnuté informácie nedostatočné, ak tu je pochybnosť o tom, že sa nejedná o vlastníka nehnuteľnosti a pod.  Spoločnosť prostredníctvom svojho zástupcu:

  • vykoná základné zhodnotenie zápisu nehnuteľnosti na liste vlastníctva,
  • či na liste vlastníctva nie sú zapísané ťarchy, resp. obmedzujúce poznámky vylučujúce alebo zhoršujúce možnosť prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
  • či na liste vlastníctva nie sú plomby,
  • či sú nehnuteľnosť a všetky jej súčasti (pozemok, garáž a podobne) zapísané na liste vlastníctva,
  • či je majiteľ oprávnený s touto nehnuteľnosťou nakladať, t. j. či je výlučným vlastníkom, alebo je tu spoluúčasť manžela/manželky pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo ďalších spoluvlastníkov,
  • či hranice pozemkov tak, ako sú zaznamenané v katastri nehnuteľností sú súladné s reálnym užívaním a pod.

  Po zhodnotení nehnuteľnosti podľa vyššie uvedeného, ktoré vychádza výlučne z verejne dostupných portálov a informácii od užívateľa, v prípade, že nehnuteľnosť spĺňa charakter nehnuteľnosti vhodnej na účely budúceho prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, spoločnosť udelí nehnuteľnosti pečať „overená nehnuteľnosť“. V prípade, že nehnuteľnosť nespĺňa kritéria portálu pre udelenie pečate „overená nehnuteľnosť“, spoločnosť o tom informuje užívateľa na ním poskytnutý kontaktný mail.
 3. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytnúť službu len vlastníkom nehnuteľnosti, resp. ich splnomocneným zástupcom alebo oprávneným dedičom, či iným oprávneným právnym nástupcom. Spoločnosť neručí za zneužitie informácii užívateľom, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytnúť službu v časovo neobmedzenom rozsahu.

 5. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky užívateľom služby zhodnotenie nehnuteľnosti bezodplatne. Poskytnutie služby nie je nárokovateľné zo strany užívateľa.

 6. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek meniť a modifikovať služby bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov ako aj bez ich súhlasu. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb ako aj úplne zrušiť poskytovanie služby bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov ako aj bez ich súhlasu. Za týmto účelom, spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu užívateľa.

 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti, užívateľov alebo tretích osôb.

 8. Ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, s čím užívateľ bez výhrad súhlasí.

 9. Spoločnosť nezodpovedá za obsah a správnosť jednotlivých žiadostí užívateľa, konanie užívateľov, zneužitie informácii užívateľmi a taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľom.

 10. Spoločnosť neručí za právny stav overenej nehnuteľnosti, overenie nehnuteľnosti nemá charakter due diligence, vychádza len z údajov poskytnutých užívateľom, overených ku dňu overenia na verejne prístupných portáloch. Overenie nemá charakter hĺbkovej analýzy a spoločnosť neručí sa výsledok overenia.

 11. Služby poskytované spoločnosťou je možné zo strany užívateľa reklamovať na e-mailovej adrese bozidara@overena.sk  Reklamácie budú vybavené do 30 dní v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

     

Článok III

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

   
 1. Užívateľ má právo využívať obsah portálu tak, aby mohol riadne využívať služby výlučne ako vlastník nehnuteľnosti, splnomocnenec vlastníka nehnuteľnosti alebo oprávnený právny nástupca vlastníka; tým nie sú dotknuté povinnosti užívateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

 2. Užívateľ je povinný zadávať pravdivú a presnú lokalitu umiestnenia nehnuteľností, v rámci žiadostí jasne identifikovať nehnuteľnosť a zadávať v rámci žiadostí správne a svoje kontaktné údaje. Spoločnosť neručí za správnosť poskytnutých informácii, ich aktuálnosť ani oprávnenosť ich požitia užívateľom. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti užívateľa je spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená ukončiť poskytovanie služby užívateľovi, tým nie je dotknutý nárok spoločnosti na náhradu škody.

 3. Užívateľ je povinný predchádzať aj hroziacim zásahom do práv spoločnosti v postavení prevádzkovateľa uvedeného portálu alebo práv užívateľa príp. iných užívateľov a vlastníkov nehnuteľnosti. O uvedenej skutočnosti sa zaväzuje bezodkladne informovať toho do koho práv zásah nastal, zásah aktuálne existuje, resp. komu hrozí zásah do jeho práv.

 4. Užívateľ vytváraním a umiestňovaním žiadosti na portál overenanehnutelnost.sk, udeľuje spoločnosti v súlade so zák.č. 185/2015 Z.z. autorským zákonom v platnom znení súhlas na zverejnenie a použitie na portály, spracovanie a vykonanie takých úprav, ktoré sú potrebné (korektné vizuálne vyobrazenie), ako aj jej zaradenie do databázy spoločnosti bez územného, vecného a časového obmedzenia. Užívateľ nemá za udelenie práv podľa tohto ustanovenia nárok na odmenu. Spoločnosť je oprávnená udeliť tretej osobe súhlas na použitie žiadosti/ponuky v rozsahu udeleného súhlasu alebo zmluvou postúpiť udelený súhlas od užívateľa na tretiu osobu.

 5. Užívateľ sa zaväzuje pred umiestnením žiadosti na portál overenanehnutelnost.sk, vysporiadať akékoľvek práva tretích osôb k obsahu ním pridávanému, ktorým sú najmä fotografie, ochranné známky, úradné dokumenty, geometrické plány, znalecké posudky, osobné údaje iných zúčastnených osôb a pod. tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby a rovnako je užívateľ povinný anonymizovať všetky osobné údaje, ktoré nie sú spoločnosťou vyžadované ani potrebné pre účely poskytnutia služby. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti, je spoločnosť ako prevádzkovateľ oprávnená ukončiť poskytovanie služby užívateľovi, tým nie je dotknutý nárok spoločnosti na náhradu škody.

 6. Užívateľ nesmie vykonať úkony smerujúce k obmedzeniu alebo vypnutiu reklamných prostriedkov (odkazy, obrázky a pod.) nachádzajúcich sa v priestore portálu.

 7. Užívateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb portálu overenanehnutelnost.sk, bude jeho konanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.
     

Článok IV

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
 1. Spoločnosť spracúva osobné údaje užívateľa, (a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email), nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie záväzkového vzťahu medzi spoločnosťou a užívateľom, pred uzatvorením záväzkového vzťahu k zodpovedaniu otázok užívateľa súvisiacich s predmetom záväzkového vzťahu a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť tento záväzkový vzťah. Spoločnosť uchováva osobne údaje po dobu potrebnú k riadnemu plneniu záväzkového vzťahu ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov.

 2. Účastník môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách spoločnosti. Zaškrtnutím tohto políčka tak účastník ako dotknutá osoba udeľuje spoločnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na zasielanie informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách spoločnosti (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas udeľuje účastník slobodne a dobrovoľne spoločnosti na dobu 5 rokov.

 3. Účastník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je účastník povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti.

 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od spoločnosti, zaslaním emailu spoločnosti, alebo listom zaslaným na adresu sídla spoločnosti Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním..

 5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

 6. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má účastník ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.

 7. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti ma právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie a spoločnosť nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 8. Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä orgány verejnej moci, poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ platobných služieb.

Článok V

RIEŠENIE SPOROV

 
 1. Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prednostne uplatniť všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a rozporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a užívateľom a riešiť rozpory vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
 

Článok VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na overenanehnutelnost.sk, ak nie je uvedené inak.

 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky je spoločnosť oprávnená meniť alebo dopĺňať, ako aj nahradiť ich novým znením.

 3. Spoločnosť je povinná v prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sprístupniť nové znenie všeobecných obchodných podmienok. Vhodným spôsobom sprístupnenia podľa predchádzajúcej vety sa rozumie aj sprístupnenie zmeny alebo nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke spoločnosti www.overenanehnutelnost.sk.